Contact Us: 0031 (0)643905910  

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene- en Betalingsvoorwaarden Creatief Bureau OSense®

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Creatief Bureau OSense® aangegane overeenkomsten, door Creatief Bureau OSense® geleverde diensten en alle door Creatief Bureau OSense® gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor Creatief Bureau OSense® niet bindend en niet van toepassing. 

2. Aanvaarding en uitvoering opdrachten

2.1 Creatief Bureau OSense® voert de door de klant schriftelijk bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website/virtual tour naar beste kunnen en weten uit, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden. 
2.2 Indien de door Creatief Bureau OSense® opgeleverde website/virtual tour niet voldoet aan verwachtingen die Creatief Bureau OSense® middels de door zowel door de klant als door Creatief Bureau OSense® ondertekende specificaties heeft gewekt bij de klant is de klant niet verplicht Creatief Bureau OSense® te betalen voor de niet door de klant geaccepteerde website/virtual tour, met uitzondering van de door Creatief Bureau OSense® gemaakte en vooraf aan de klant gedeclareerde kosten. 
2.3 De klant is verplicht voldoende materiaal voldoenend aan artikel3 te leveren aan Creatief Bureau OSense® en Creatief Bureau OSense® voldoende medewerking te verlenen zodat het Creatief Bureau OSense® mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
2.4 Creatief Bureau OSense® heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen Creatief Bureau OSense® en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant. 
2.5 Creatief Bureau OSense® is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

3. Aanlevering materiaal

3.1 Het door de klant aan Creatief Bureau OSense® geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Creatief Bureau OSense® en de klant. 
3.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Creatief Bureau OSense® dat al het door de klant aan Creatief Bureau OSense® aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Creatief Bureau OSense® te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website/virtual tour. 
3.3 Het is Creatief Bureau OSense® niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die Creatief Bureau OSense® noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

4. Prijzen, tarieven

4.1 Alle door Creatief Bureau OSense® opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen. 
4.2 De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan Creatief Bureau OSense® verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door Creatief Bureau OSense® op de factuur vermeldde bank- of girorekening. 
4.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Creatief Bureau OSense® en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt Creatief Bureau OSense® zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website/virtual tour, zonder de verplichting de website/virtual tour over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren. 
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
4.5 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten

5. Webwinkels en Content Managing System (CMS)

5.1 Creatief Bureau OSense® maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website/virtual tour of een webwinkel, te weten:

  • Joomla
  • Wordpress

5.2 Creatief Bureau OSense® is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website/virtual tour c/q webwinkel verloren gaan. 
5.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van website/virtual tours c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op Creatief Bureau OSense® 
5.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website/virtual tour de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina's aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website/virtual tour, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website/virtual tour op speciale stylesheets (CSS).

6. Ruilen en herroepingrecht opensource systemen

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper.

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Creatief Bureau OSense® garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
8.3 Creatief Bureau OSense® is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Creatief Bureau OSense® . Creatief Bureau OSense® is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. 
8.4 Indien Creatief Bureau OSense® , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
8.5 De Koper is gehouden Creatief Bureau OSense® te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Creatief Bureau OSense® mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Creatief Bureau OSense® of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Creatief Bureau OSense® niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Creatief Bureau OSense® , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.